CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
N’hem de saber més!

17-09-18
Aquesta setmana comencem el curs del CUM adreçat a la capacitació d’agents socials per a la Prevenció i abordatge de violències masclistes en l’espai públic, en especial de les violències en els espais d’oci.

Si bé en els darrers anys hi ha hagut un gran augment de la conscienciació per part de la societat en general i dels professionals del sector hi ha una falta important d’eines per a la identificació de les violències -molt normalitzades per raó de la seva quotidianitat-, així com de tècniques útils per al seu abordatge i tractament.

Les pràctiques de revictimització o de violència institucional aprofundeixen o creen noves ferides en la persona que ha patit violència masclista, en un moment molt vulnerable. És per això que és súmmament important que els professionals incorporin els nous sabers i s’apropin també a les noves formes de victimització.

De fet, el Conveni d’Istanbul que es troba incorporat en el nostre ordenament jurídic des de fa ja alguns anys obliga a totes les administracions públiques a treballar per la igualtat de gènere, així com facilitar tota la informació i formació als professionals d’intervenció per a dotar-los de les millors eines possibles.

Els professionals que treballem en violències masclistes ho fem des de la profunda vocació d’aconseguir una societat lliure de violències i, també, de salvar vides. És per això, que és important que tinguem en ment que mentre ens capacitem professionalment per a poder desenvolupar les nostres funcions, alhora sensibilitzem tota la societat.

Carla Vall, Advocada especialitzada en Violència Masclista, directora del curs.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
SOCIETAT, CULTURA I TURISME - Convivència i gestió positiva del conflicte a l'àmbit educatiu
Data inici: 03-07-2017 Data fi: 07-07-2017
Calendari: Del 3 al 7 de juliol de 9.30 a 13.30 h Hores totals del curs: 20 hores presencials + 5 hores no presencials
Preu: 0 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:
Maria Carme Boqué i Torremorell.
Diplomada en Magisteri, especialitat en Educació Infantil i en Llengües estrangeres, i llicenciada en Filosofia – Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgraduada en Mediació i Resolució de Conflictes i doctorada en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull (URL). Actualment és professora als estudis de Grau i Màsters i responsable de títols propis i formació continuada de la FPCEE Blanquerna (URL). Autora de diversos llibres i articles sobre convivència escolar, prevenció de la violència, competències socials, ciutadania, drets dels infants i cultura de pau.
[pujar pàgina]
COORDINACIÓ:
Ruth Abizanda Fernàndez
Coordinadora de l’àmbit de Diversitat i Convivència del Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Maria Carme Boqué i Torremorell.

Mònica Albertí i Cortés.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UAB). Postgraduada en Mediació, Màster Oficial en Pedagogia Social i Comunitària i Doctorada en Educació per la FPCEE Blanquerna (URL). Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, formadora i assessora en gestió positiva de la convivència en l’àmbit escolar. Col·laboradora en diversos projectes competitius de recerca.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
DESCRIPCIÓ DEL CURS

El moment actual on el món educatiu busca reinventar-se, és un moment clau per qüestionar-se com tot allò que implementem o modifiquem inclou estratègies per a l'afavoriment del creixement personal i relacional dels infants i joves (amb ell/a mateix/a, amb els altres i l'entorn). El curs identifica elements clau per poder generar espais amables on cadascú (nois i noies, professionals, famílies...) se senti còmode i implicat en el projecte educatiu personal i de centre (escola, esplai, entitat esportiva...).

Però sobretot dóna eines pràctiques per a la gestió de la convivència a les escoles que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre).

OBJECTIUS DEL CURS

•Introduir estratègies preventives per a la gestió de les relacions interpersonals i el conflicte en els entorns educatius.

•Conèixer què és i com s'introdueix la mediació en l’àmbit educatiu, especialment als centres escolars.

•Identificar les claus del model restauratiu com a estratègia proactiva i alhora reactiva per a la superació del binomi punició-no fer res. Introduir la mediació i els cercles restauratius.

•Desenvolupar competències de gestió positiva de les relacions i el conflicte.

•Vincular les estratègies, competències i pràctiques treballades amb la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament entre iguals.

PROGRAMA DEL CURS

1.La convivència positiva a l'àmbit educatiu. Creació de grup i elaboració democràtica de les normes d’aquest. Programes integrals i cultura de pau.

2.Del paradigma punitiu al paradigma restauratiu. Valors i principis restauratius. Estratègies proactives.

3.Competències clau per a la gestió positiva de les relacions i el conflicte.

4.La mediació i els cercles restauratius (1)

5.La mediació i els cercles restauratius (2). Assetjament entre iguals. Prevenció, detecció, intervenció.

AVALUACIÓ DEL CURS

El curs s'avaluarà mitjançant l'assistència i participació a les sessions i amb una activitat individual per aquelles persones que vulguin obtenir el certificat d’aprofitament.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Es tracta d’un curs gratuït.

Aquest curs és susceptible d'obtenir el reconeixement acadèmic del Departament d’Ensenyament i de les institucions educatives que així ho considerin.

Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Albertí, M. i Boqué, M.C. (2015). Hacia una pedagogía restaurativa: superación del modelo punitivo en el ámbito escolar. Revista de Mediación 8(1), 36-49.
https://revistademediacion.com/articulos/15_05/

Albertí, M. (2016). El enfoque restaurativo para la gestión del conflicto y las relaciones en la escuela del S. XXI. Educaweb. Monogràfico Convivencia.
http://www.educaweb.com/noticia/2016/05/11/gestion-relaciones-conflicto-escuela-9384/

CONVIVES. Portal de Convivencia en la Escuela, associació que treballa per la convivència positiva a l'escola i edita una revista electrònica gratuïta que tracta diferents temes de manera monogràfica, conté articles de fons i exemples de bones pràctiques.
http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es

Boqué, M.C. (2005). Tiempo de Mediación. Sevilla: Junta de Andalucía. Materials per treballar la mediació escolar.
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/g_mediacion/1169550913758_.tmediac.cuaderno_trabajo.pdf

Boqué, M. C. (2009). Construir la Paz, transformar los conflictos en oportunidades. Valencia: CAM.
https://convivencia.files.wordpress.com/2010/06/construir_la_paz.pdf

Boqué, M.C. (). Mediación, arbitraje y demás vias de gestión de conflictos en Contextos educativos.
https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/192

Boqué, M.C. (coord.), Albertí, M., Carulla, A. i Sanahuja, D. (2006). Prevenció dels maltractaments entre companys a l’escola. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis (Universitat Ramon Llull).
http://www.prevencio.cat/?fi=142&lang=ca

Boqué, M.C.; Codó, M. i Escoll, M. (2008). El benestar a l'aula. Eines per a l'acció tutorial (1 I 2). Educació per a per a la convivència. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis
http://www.prevencio.cat/?fi=142&lang=ca

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.(2003). La convivència en els centres docents d’ensenyament secundari. Programa i propostes pedagògiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/convivencia-centres-ensenyament-secundari/la_convivencia_centres_educatius_densenyament_secundari.pdf

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (2007). La convivència en els centres d'educació infantil i primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/convivencia-centres-infantil-primaria/la_convivencia_centres_deducacio_infantil_primaria.pdf

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals.
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/

RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A