CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTICIAS
 
QUÉ ES EL CUM TODO SOBRE EL CAMPUS PRECIOS COMO LLEGAR ALOJAMIENTO
Hemos de saber más!
17-09-18
Esta semana empezamos el curso del CUM dirigido a la capacitación de agentes sociales para la Prevención y abordaje de violencias machistas en el espacio público, en especial de las violencias en los espacios de ocio.

Si bien en los últimos años ha habido un gran aumento de la concienciación por parte de la sociedad en general y de los profesionales del sector hay una falta importante de herramientas para la identificación de las violencias -muy normalizadas por razón de su quotidianitat-, así como de técnicas útiles para su abordaje y tratamiento.

Las prácticas de revictimización o de violencia institucional profundizan o crean nuevas heridas en la persona que ha sufrido violencia machista, en un momento muy vulnerable. Es por ello que es sumamente importante que los profesionales incorporen los nuevos saberes y se acerquen también a las nuevas formas de victimización.

De hecho, el Convenio de Estambul que se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento jurídico desde hace ya algunos años obliga a todas las administraciones públicas a trabajar por la igualdad de género, así como facilitar toda la información y formación a los profesionales de intervención para dotarlos de las mejores herramientas posibles.

Los profesionales que trabajamos en violencias machistas lo hacemos desde la profunda vocación de lograr una sociedad libre de violencias y, también, de salvar vidas. Es por ello, que es importante que tengamos en mente que mientras nos capacitamos profesionalmente para poder desarrollar nuestras funciones, al tiempo sensibilizamos toda la sociedad.

Carla Vall, Abogada especializada en Violencia Machista, directora del curso.
[ ver + noticias ]
 

Secretaría del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
correo-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organiza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaría:

IMET
 

CURSOS Y ACTIVIDADES DE VERANO

[ volver a programa de cursos ]

SOCIEDAD, CULTURA Y TURISMO - Convivència i gestió positiva del conflicte a l'àmbit educatiu

Fecha inicio: 03-07-2017 Fecha fin: 07-07-2017
Calendario: Del 3 al 7 de juliol de 9.30 a 13.30 h Horas totales del curso: 20 hores presencials + 5 hores no presencials
Precio: 0 € Lugar:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

DIRECCIÓN:

Maria Carme Boqué i Torremorell. Diplomada en Magisteri, especialitat en Educació Infantil i en Llengües estrangeres, i llicenciada en Filosofia – Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgraduada en Mediació i Resolució de Conflictes i doctorada en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull (URL). Actualment és professora als estudis de Grau i Màsters i responsable de títols propis i formació continuada de la FPCEE Blanquerna (URL). Autora de diversos llibres i articles sobre convivència escolar, prevenció de la violència, competències socials, ciutadania, drets dels infants i cultura de pau.
[subir página]

COORDINACIÓN:

Ruth Abizanda Fernàndez, Coordinadora de l’àmbit de Diversitat i Convivència del Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
[subir página]

PROFESORADO:

Maria Carme Boqué i Torremorell.

Mònica Albertí i Cortés. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UAB). Postgraduada en Mediació, Màster Oficial en Pedagogia Social i Comunitària i Doctorada en Educació per la FPCEE Blanquerna (URL). Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, formadora i assessora en gestió positiva de la convivència en l’àmbit escolar. Col·laboradora en diversos projectes competitius de recerca.
[subir página]

CONTENIDOS:

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El moment actual on el món educatiu busca reinventar-se, és un moment clau per qüestionar-se com tot allò que implementem o modifiquem inclou estratègies per a l'afavoriment del creixement personal i relacional dels infants i joves (amb ell/a mateix/a, amb els altres i l'entorn). El curs identifica elements clau per poder generar espais amables on cadascú (nois i noies, professionals, famílies...) se senti còmode i implicat en el projecte educatiu personal i de centre (escola, esplai, entitat esportiva...).

Però sobretot dóna eines pràctiques per a la gestió de la convivència a les escoles que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre).

OBJECTIUS

•Introduir estratègies preventives per a la gestió de les relacions interpersonals i el conflicte en els entorns educatius.

•Conèixer què és i com s'introdueix la mediació en l’àmbit educatiu, especialment als centres escolars.

•Identificar les claus del model restauratiu com a estratègia proactiva i alhora reactiva per a la superació del binomi punició-no fer res. Introduir la mediació i els cercles restauratius.

•Desenvolupar competències de gestió positiva de les relacions i el conflicte.

•Vincular les estratègies, competències i pràctiques treballades amb la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament entre iguals.

PROGRAMA

1.La convivència positiva a l'àmbit educatiu. Creació de grup i elaboració democràtica de les normes d’aquest. Programes integrals i cultura de pau.

2.Del paradigma punitiu al paradigma restauratiu. Valors i principis restauratius. Estratègies proactives.

3.Competències clau per a la gestió positiva de les relacions i el conflicte.

4.La mediació i els cercles restauratius (1)

5.La mediació i els cercles restauratius (2). Assetjament entre iguals. Prevenció, detecció, intervenció.

AVALUACIÓ

El curs s'avaluarà mitjançant l'assistència i participació a les sessions i amb una activitat individual per aquelles persones que vulguin obtenir el certificat d’aprofitament.
[subir página]

OBSERVACIONES:

Es tracta d’un curs gratuït.

Aquest curs és susceptible d'obtenir el reconeixement acadèmic del Departament d’Ensenyament i de les institucions educatives que així ho considerin.

Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Albertí, M. i Boqué, M.C. (2015). Hacia una pedagogía restaurativa: superación del modelo punitivo en el ámbito escolar. Revista de Mediación 8(1), 36-49.
https://revistademediacion.com/articulos/15_05/

Albertí, M. (2016). El enfoque restaurativo para la gestión del conflicto y las relaciones en la escuela del S. XXI. Educaweb. Monogràfico Convivencia.
http://www.educaweb.com/noticia/2016/05/11/gestion-relaciones-conflicto-escuela-9384/

CONVIVES. Portal de Convivencia en la Escuela, associació que treballa per la convivència positiva a l'escola i edita una revista electrònica gratuïta que tracta diferents temes de manera monogràfica, conté articles de fons i exemples de bones pràctiques.
http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es

Boqué, M.C. (2005). Tiempo de Mediación. Sevilla: Junta de Andalucía. Materials per treballar la mediació escolar.
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/g_mediacion/1169550913758_.tmediac.cuaderno_trabajo.pdf

Boqué, M. C. (2009). Construir la Paz, transformar los conflictos en oportunidades. Valencia: CAM.
https://convivencia.files.wordpress.com/2010/06/construir_la_paz.pdf

Boqué, M.C. (). Mediación, arbitraje y demás vias de gestión de conflictos en Contextos educativos.
https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/192

Boqué, M.C. (coord.), Albertí, M., Carulla, A. i Sanahuja, D. (2006). Prevenció dels maltractaments entre companys a l’escola. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis (Universitat Ramon Llull).
http://www.prevencio.cat/?fi=142&lang=ca

Boqué, M.C.; Codó, M. i Escoll, M. (2008). El benestar a l'aula. Eines per a l'acció tutorial (1 I 2). Educació per a per a la convivència. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis
http://www.prevencio.cat/?fi=142&lang=ca

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.(2003). La convivència en els centres docents d’ensenyament secundari. Programa i propostes pedagògiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/convivencia-centres-ensenyament-secundari/la_convivencia_centres_educatius_densenyament_secundari.pdf

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (2007). La convivència en els centres d'educació infantil i primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/convivencia-centres-infantil-primaria/la_convivencia_centres_deducacio_infantil_primaria.pdf

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals.
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/

RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES
[subir página]
[ imprimir página ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A